پاڼه_بینر

محصولات

200 لړۍ
توکي ټایپ d D Bi Be درجه بندي
متحرک جامد
203KR2 3 15.883 40 14 12 2160 ۸۸۹
BB203KRR2 1 16.26 40 18.288 12 ۱۹۰۰ ۸۲۵
203KRR2 1 16.26 40 18.288 12 2160 ۸۸۹
BB203KRR2FD 4 16.26 40 18.288 12 ۱۹۰۰ ۸۲۵
203KRR5 1 13.081 40 18.288 12 2160 ۸۸۹
203KRR7 1 17 40 16.612 12 2160 ۸۸۹
207KRR 1 35 72 25 17 ۵۷۷۰ ۳۱۵۰
208KRR2 1 40 80 27 21 ۷۳۴۰ ۳۶۵۰