پاڼه_بینر

محصولات

د هیکس بور لړۍ
توکي ټایپ د هیکس شافټ اندازه A D Be Bi درجه بندي
متحرک جامد
202KRR3 1 ۹/۱۶» 14.3 35 11 13 2,160 1,000
204KPP2 3 ۱۱/۱۶» 17.653 47 14 20.955 2,900 1,000
204KRR2 1 ۱۱/۱۶» 17.653 47 14 20.955 2,900 1,410
204KRRB2 2 ۱۱/۱۶» 17.653 47 14 20.955 2,900 1,410
205KPP2 3 ۷/۸» 22.25 52 15 25.4 3,150 1,610
205KRR2 1 ۷/۸» 22.25 52 15 25.4 3,150 1,610
205KPPB2 4 ۷/۸» 22.25 52 15 25.4 3,150 1,610
205KRRB2 2 ۷/۸» 22.25 52 15 25.4 3,150 1,610
206KRR6 1 ۱» 25.425 62 16 24 4,370 2,320
206KRRB6 2 ۱» 25.425 62 16 24 4,370 2,320
G207KPPB2 4 ۱ ۱/۸” ۲۸.۶ 72 19 37.694 5,770 3,150
207KRRB9 2 ۱ ۱/۸” ۲۸.۶ 72 17 37.694 5,770 3,150
207KRRB12 2 ۱ ۱/۸” ۲۸.۶ 72 17 25 5,770 3,150
GW208PPB22 4 ۱ ۱/۴» 31.877 80 21 36.52 ۷،۳۴۰ 3,650
W208KRRB6 2 ۱ ۳/۸» 34.95 80 21 1.438 ۷،۳۴۰ 3,650
W208PPB16 4 ۱ ۱/۴» 31.775 80 18 36.52 ۷،۳۴۰ 3,650
W208PP21 3 ۱ ۱/۴» 31.775 80 18 36.52 ۷،۳۴۰ 3,650
G209KPPB2 4 ۱ ۱/۲» 38.125 85 19 30 7,350 4,150
G5209KYYB2 ۱ ۱/۲» 38.125 85 30 33 9,330 7,580
209KRRB2 2 ۱ ۱/۲» 38.125 85 19 30 7,350 4,150
210PPB20 3 ۱ ۱/۴» 31.877 90 22 36.45 9,070 5,675
210PP20 3 ۱ ۱/۴» 31.877 90 22 36.45 9,070 5,675
G210KPPB2 4 ۱ ۱/۲» 38.125 90 22 30 7,780 4,650
GC211-32-NLC 3 ۱ ۳/۴» 44.475 100 25 57.15 ۹۷۴۰ 5,850