پاڼه_بینر

محصولات

د کرلو ټرینون واحد
توکي d یو مربع شافټ Bi D1 E F G H د مهر ډول
W211K56-TTU 45.339 / 44.45 34.925 133.35 ۱۲۷ 203.2 62 6 شونډې
W211K58-TTU 50.018 / 50 34.925 133.35 ۱۲۷ 203.2 62 6 شونډې
W211K59-TTU / 38.1 44.45 34.925 133.35 ۱۲۷ 203.2 59 6 شونډې
W214K51-TTU 68.278 / 68.262 38.1 152.4 152.4 228.6 76 6 شونډې
W214K52-TTU 57.912 / 68.262 38.1 152.4 152.4 228.6 76 6 شونډې
W214K53-7L-TTU 70 / 68.262 38.1 152.4 152.4 228.6 76 7 شونډې
GW211PP25-HDT 45.339 / 44.45 34.925 133.35 ۱۲۷ 203.2 55.56 3 شونډې
GW211PP2-HDT 55.575 / 33.338 34.925 133.35 ۱۲۷ 203.2 55.56 3 شونډې