پاڼه_بینر

محصولات

د واحد لوري زور بال بیرنگ
نومول ابعاد (mm) د لومړني بار درجه بندي
کوډ لرونکی د څوکۍ مینځلو ماشین d D T D1 d1 r min. R A D2 D3 C T1 dynCa KN stat.Coa KN
۵۱۱۰۰ 10 24 9 11 24 0.3 10 14
۵۱۲۰۰ 10 26 11 12 26 0.6 12.7 17
۵۳۲۰۰ 10 26 11.6 12 26 0.6 22 ۸.۵ 12.7 17
۵۳۲۰۰ U200 10 26 11.6 12 26 0.6 22 ۸.۵ 18 28 3.5 13 12.7 17
51101 12 26 9 13 26 0.3 10.4 15.3
51201 12 28 11 14 28 0.6 13.2 19
۵۳۲۰۱ 12 28 11.4 14 28 0.6 25 11.5 13.2 19
۵۳۲۰۱ U201 12 28 11.4 14 28 0.6 25 11.5 20 30 3.5 13 13.2 19
51102 15 28 9 16 28 0.3 10.6 16.6
51202 15 32 12 17 32 0.6 16.6 25
۵۳۲۰۲ 15 32 13.3 17 32 0.6 28 12 16.6 25
۵۳۲۰۲ U202 15 32 13.3 17 32 0.6 28 12 24 35 4 15 16.6 25
51103 17 30 9 18 30 0.3 11.4 19.6
51203 17 35 12 19 35 0.6 17.3 27.5
۵۳۲۰۳ 17 35 13.2 19 35 0.6 32 16 17.3 27.5
۵۳۲۰۳ U203 17 35 13.2 19 35 0.6 32 16 26 38 4 15 17.3 27.5
51104 20 35 10 21 35 0.3 15 ۲۶.۵
51204 20 40 14 22 40 0.6 22.4 37.5
۵۳۲۰۴ 20 40 14.7 22 40 0.6 36 18 22.4 37.5
۵۳۲۰۴ U204 20 40 14.7 22 40 0.6 36 18 30 42 5 17 22.4 37.5
51105 25 42 11 26 42 0.6 18 35.5
51205 25 47 15 27 47 0.6 28 50
۵۳۲۰۵ 25 47 16.7 27 47 0.6 40 19 28 50
۵۳۲۰۵ U205 25 47 16.7 27 47 0.6 40 19 36 50 5.5 19 28 50
۵۱۳۰۵ 25 52 18 27 52 1 34.5 55
۵۳۳۰۵ 25 52 19.8 27 52 1 45 21 34.5 55
۵۳۳۰۵ U305 25 52 19.8 27 52 1 45 21 38 55 6 22 34.5 55
51405 25 60 24 27 60 1 45.5 67
51106 30 47 11 32 47 0.6 19 40
51206 30 52 16 32 52 0.6 25 46.5
۵۳۲۰۶ 30 52 17.8 32 52 0.6 45 22 25 46.5
۵۳۲۰۶ U206 30 52 17.8 32 52 0.6 45 22 42 55 5.5 20 25 46.5
۵۱۳۰۶ 30 60 21 32 60 1 38 65.5
۵۳۳۰۶ 30 60 22.6 32 60 1 50 22 38 65.5
۵۳۳۰۶ U306 30 60 22.6 32 60 1 50 22 45 62 7 25 38 65.5
۵۱۴۰۶ 30 70 28 32 70 1 69.5 ۱۱۲
51107 35 52 12 37 52 0.6 20 46.5
51207 35 62 18 37 62 1 35.5 67
۵۳۲۰۷ 35 62 19.9 37 62 1 50 24 35.5 67
۵۳۲۰۷ U207 35 62 19.9 37 62 1 50 24 48 65 7 22 35.5 67
۵۱۳۰۷ 35 68 24 37 68 1 50 88
۵۳۳۰۷ 35 68 25.6 37 68 1 56 24 50 88
۵۳۳۰۷ U307 35 68 25.6 37 68 1 56 24 52 72 7.5 28 50 88
51407 35 80 32 37 80 ۱.۱ 76.5 ۱۲۷
51108 40 60 13 42 60 0.6 27 63
51208 40 68 19 42 68 1 46.5 98
۵۳۲۰۸ 40 68 20.3 42 68 1 56 ۲۸.۵ 46.5 98
۵۳۲۰۸ U208 40 68 20.3 42 68 1 56 ۲۸.۵ 55 72 7 23 46.5 98
۵۱۳۰۸ 40 78 26 42 78 1 61 ۱۱۲
53308 40 78 ۲۸.۵ 42 78 1 64 28 61 ۱۱۲
53308 U308 40 78 ۲۸.۵ 42 78 1 64 28 60 82 ۸.۵ 31 61 ۱۱۲
51408 40 90 36 42 90 ۱.۱ ۹۶.۵ ۱۷۰
51109 45 65 14 47 65 0.6 28 69.5
51209 45 73 20 47 73 1 39 80
53209 45 73 21.3 47 73 1 56 26 39 80
53209 U209 45 73 21.3 47 73 1 56 26 60 78 7.5 24 39 80
51309 45 85 28 47 85 1 75 ۱۴۰
53309 45 85 30.1 47 85 1 64 25 75 ۱۴۰
53309 U309 45 85 30.1 47 85 1 64 25 65 90 10 33 75 ۱۴۰
51409 45 100 39 47 100 ۱.۱ ۱۲۲ ۲۲۰
51110 50 70 14 52 70 0.6 29 75
51210 50 78 22 52 78 1 50 ۱۰۶
53210 50 78 23.5 52 78 1 64 32.5 50 ۱۰۶
53210 U210 50 78 23.5 52 78 1 64 32.5 62 82 7.5 26 50 ۱۰۶
51310 50 95 31 52 95 ۱.۱ 86.5 ۱۷۰
53310 50 95 34.3 52 95 ۱.۱ 72 28 86.5 ۱۷۰
53310 U310 50 95 34.3 52 95 ۱.۱ 72 28 72 100 11 37 86.5 ۱۷۰
51410 50 ۱۱۰ 43 52 ۱۱۰ 1.5 ۱۳۷ ۲۵۵
51111 55 78 16 57 78 0.6 30.5 75
51211 55 90 25 57 90 1 61 ۱۳۴
53211 55 90 27.3 57 90 1 72 35 61 ۱۳۴
53211 U211 55 90 27.3 57 90 1 72 35 72 95 9 30 61 ۱۳۴
۵۱۳۱۱ 55 ۱۰۵ 35 57 ۱۰۵ ۱.۱ ۱۰۲ ۲۰۸
۵۳۳۱۱ 55 ۱۰۵ 39.3 57 ۱۰۵ ۱.۱ 80 30 ۱۰۲ ۲۰۸
۵۳۳۱۱ U311 55 ۱۰۵ 39.3 57 ۱۰۵ ۱.۱ 80 30 80 ۱۱۰ 11.5 42 ۱۰۲ ۲۰۸
51411 55 ۱۲۰ 48 57 ۱۲۰ 1.5 ۱۸۰ ۳۶۰
51112 60 85 17 62 85 1 39.4 106.4
51212 60 95 26 62 95 1 58.9 ۱۳۳
53212 60 95 28 62 95 1 72 32.5 58.9 ۱۳۳
53212 U212 60 95 28 62 95 1 72 32.5 78 100 9 31 58.9 ۱۳۳
۵۱۳۱۲ 60 ۱۱۰ 35 62 ۱۱۰ ۱.۱ 95 197.6
53312 60 ۱۱۰ 38.3 62 ۱۱۰ ۱.۱ 90 41 95 197.6
53312 U312 60 ۱۱۰ 38.3 62 ۱۱۰ ۱.۱ 90 41 85 ۱۱۵ 11.5 42 95 197.6
51412 60 ۱۳۰ 51 62 ۱۳۰ 1.5 ۱۹۰ ۳۸۰
۵۱۱۱۳ 65 90 18 67 90 1 36.1 95
51213 65 100 27 67 100 1 60.8 142.5
۵۳۲۱۳ 65 100 ۲۸.۷ 67 100 1 80 40 60.8 142.5
۵۳۲۱۳ U213 65 100 ۲۸.۷ 67 100 1 80 40 82 ۱۰۵ 9 32 60.8 142.5
۵۱۳۱۳ 65 ۱۱۵ 36 67 ۱۱۵ ۱.۱ 100.7 ۲۰۹
۵۳۳۱۳ 65 ۱۱۵ 39.4 67 ۱۱۵ ۱.۱ 90 38.5 100.7 ۲۰۹
۵۳۳۱۳ U313 65 ۱۱۵ 39.4 67 ۱۱۵ ۱.۱ 90 38.5 90 ۱۲۰ 12.5 43 100.7 ۲۰۹
51413 65 ۱۴۰ 56 68 ۱۴۰ 2 205.2 427.5
51114 70 95 18 72 95 1 38 104.5
51214 70 ۱۰۵ 27 72 ۱۰۵ 1 62.2 ۱۵۲
۵۳۲۱۴ 70 ۱۰۵ ۲۸.۸ 72 ۱۰۵ 1 80 38 62.2 ۱۵۲
۵۳۲۱۴ U214 70 ۱۰۵ ۲۸.۸ 72 ۱۰۵ 1 80 38 88 ۱۱۰ 9 32 62.2 ۱۵۲
۵۱۳۱۴ 70 ۱۲۵ 40 72 ۱۲۵ ۱.۱ 127.3 275.5
۵۳۳۱۴ 70 ۱۲۵ 44.2 72 ۱۲۵ ۱.۱ 100 43 127.3 275.5
۵۳۳۱۴ U314 70 ۱۲۵ 44.2 72 ۱۲۵ ۱.۱ 100 43 98 ۱۳۰ 13 48 127.3 275.5
51414 70 ۱۵۰ 60 73 ۱۵۰ 2 224.2 ۴۷۵
51115 75 100 19 77 100 1 41.8 115.9
51215 75 ۱۱۰ 27 77 ۱۱۰ 1 63.7 161.5
53215 75 ۱۱۰ ۲۸.۳ 77 ۱۱۰ 1 90 49 63.7 161.5
53215 U215 75 ۱۱۰ ۲۸.۳ 77 ۱۱۰ 1 90 49 92 ۱۱۵ 9.5 32 63.7 161.5
۵۱۳۱۵ 75 ۱۳۵ 44 77 ۱۳۵ 1.5 154.9 ۳۴۲
53315 75 ۱۳۵ 48.1 77 ۱۳۵ 1.5 100 37 154.9 ۳۴۲
53315 U315 75 ۱۳۵ 48.1 77 ۱۳۵ 1.5 100 37 ۱۰۵ ۱۴۰ 15 52 154.9 ۳۴۲
51415 75 ۱۶۰ 65 78 ۱۶۰ 2 237.5 ۵۳۲
۵۱۱۱۶ 80 ۱۰۵ 19 82 ۱۰۵ 1 42.8 122.6
۵۱۲۱۶ 80 ۱۱۵ 28 82 ۱۱۵ 1 71.3 180.5
۵۳۲۱۶ 80 ۱۱۵ ۲۹.۵ 82 ۱۱۵ 1 90 46 71.3 180.5
۵۳۲۱۶ U216 80 ۱۱۵ ۲۹.۵ 82 ۱۱۵ 1 90 46 98 ۱۲۰ 10 33 71.3 180.5
۵۱۳۱۶ 80 ۱۴۰ 44 82 ۱۴۰ 1.5 ۱۵۲ ۳۴۲
۵۳۳۱۶ 80 ۱۴۰ 47.6 82 ۱۴۰ 1.5 ۱۱۲ 50 ۱۵۲ ۳۴۲
۵۳۳۱۶ U316 80 ۱۴۰ 47.6 82 ۱۴۰ 1.5 ۱۱۲ 50 ۱۱۰ ۱۴۵ 15 52 ۱۵۲ ۳۴۲
51416 80 ۱۷۰ 68 83 ۱۷۰ 2.1 256.5 ۵۸۹
51117 85 ۱۱۰ 19 87 ۱۱۰ 1 43.2 127.3
51217 85 ۱۲۵ 31 88 ۱۲۵ 1 93.1 237.5
۵۳۲۱۷ 85 ۱۲۵ 33.1 88 ۱۲۵ 1 100 52 93.1 237.5
۵۳۲۱۷ U217 85 ۱۲۵ 33.1 88 ۱۲۵ 1 100 52 ۱۰۵ ۱۳۰ 11 37 93.1 237.5
۵۱۳۱۷ 85 ۱۵۰ 49 88 ۱۵۰ 1.5 176.7 394.3
53317 85 ۱۵۰ 53.1 88 ۱۵۰ 1.5 ۱۱۲ 43 176.7 394.3
53317 U317 85 ۱۵۰ 53.1 88 ۱۵۰ 1.5 ۱۱۲ 43 ۱۱۵ ۱۵۵ 17.5 58 176.7 394.3
51417 85 ۱۸۰ 72 88 ۱۷۷ 2.1 275.5 ۶۴۶
51118 90 ۱۲۰ 22 92 ۱۲۰ 1 43.2 ۱۳۳
51218 90 ۱۳۵ 35 93 ۱۳۵ ۱.۱ 112.1 ۲۸۵
۵۳۲۱۸ 90 ۱۳۵ 38.5 93 ۱۳۵ ۱.۱ 100 45 112.1 ۲۸۵
۵۳۲۱۸ U218 90 ۱۳۵ 38.5 93 ۱۳۵ ۱.۱ 100 45 ۱۱۰ ۱۴۰ 13.5 42 112.1 ۲۸۵
۵۱۳۱۸ 90 ۱۵۵ 50 93 ۱۵۵ 1.5 183.4 432.3
53318 90 ۱۵۵ 54.6 93 ۱۵۵ 1.5 ۱۱۲ 40 183.4 432.3
53318 U318 90 ۱۵۵ 54.6 93 ۱۵۵ 1.5 ۱۱۲ 40 ۱۲۰ ۱۶۰ 18 59 183.4 432.3
51418 90 ۱۹۰ 77 93 ۱۸۷ 2.1 289.8 712.5
51120 100 ۱۳۵ 25 ۱۰۲ ۱۳۵ 1 76.5 ۲۴۳
51220 100 ۱۵۰ 38 ۱۰۳ ۱۵۰ ۱.۱ 114.3 292.5
۵۳۲۲۰ 100 ۱۵۰ 40.9 ۱۰۳ ۱۵۰ ۱.۱ ۱۱۲ 52 109.8 ۲۸۸
۵۳۲۲۰ U220 100 ۱۵۰ 40.9 ۱۰۳ ۱۵۰ ۱.۱ ۱۱۲ 52 ۱۲۵ ۱۵۵ 14 45 109.8 ۲۸۸
۵۱۳۲۰ 100 ۱۷۰ 55 ۱۰۳ ۱۷۰ 1.5 ۲۱۶ 526.5
53320 100 ۱۷۰ 59.2 ۱۰۳ ۱۷۰ 1.5 ۱۲۵ 46 ۲۱۶ 526.5
53320 U320 100 ۱۷۰ 59.2 ۱۰۳ ۱۷۰ 1.5 ۱۲۵ 46 ۱۳۵ ۱۷۵ 18 64 ۲۱۶ 526.5
51420 100 ۲۱۰ 85 ۱۰۳ ۲۰۵ 3 328.5 868.5
51122 ۱۱۰ ۱۴۵ 25 ۱۱۲ ۱۴۵ 1 77.9 ۲۶۱
51222 ۱۱۰ ۱۶۰ 38 ۱۱۳ ۱۶۰ ۱.۱ 120.6 328.5
53222 ۱۱۰ ۱۶۰ 40.2 ۱۱۳ ۱۶۰ ۱.۱ ۱۲۵ 65 120.6 328.5
53222 U222 ۱۱۰ ۱۶۰ 40.2 ۱۱۳ ۱۶۰ ۱.۱ ۱۲۵ 65 ۱۳۵ ۱۶۵ 14 45 120.6 328.5
51322 ۱۱۰ ۱۹۰ 63 ۱۱۳ ۱۸۷ 2 ۲۵۲ ۶۷۵
53322 ۱۱۰ ۱۹۰ 67.2 ۱۱۳ ۱۸۷ 2 ۱۴۰ 51 ۲۵۲ ۶۷۵
53322 U322 ۱۱۰ ۱۹۰ 67.2 ۱۱۳ ۱۸۷ 2 ۱۴۰ 51 ۱۵۰ ۱۹۵ 20.5 72 ۲۵۲ ۶۷۵
51422 ۱۱۰ ۲۳۰ 95 ۱۱۳ ۲۲۵ 3 373.5 ۱۰۲۶
۵۱۱۲۴ ۱۲۰ ۱۵۵ 25 ۱۲۲ ۱۵۵ 1 81 ۲۷۹
51224 ۱۲۰ ۱۷۰ 39 ۱۲۳ ۱۷۰ ۱.۱ 120.6 ۳۵۱
۵۳۲۲۴ ۱۲۰ ۱۷۰ 40.8 ۱۲۳ ۱۷۰ ۱.۱ ۱۲۵ 61 120.6 ۳۵۱
۵۳۲۲۴ U224 ۱۲۰ ۱۷۰ 40.8 ۱۲۳ ۱۷۰ ۱.۱ ۱۲۵ 61 ۱۴۵ ۱۷۵ 15 46 120.6 ۳۵۱
۵۱۳۲۴ ۱۲۰ ۲۱۰ 70 ۱۲۳ ۲۰۵ 2.1 292.5 823.5
۵۳۳۲۴ ۱۲۰ ۲۱۰ 74.1 ۱۲۳ ۲۰۵ 2.1 ۱۶۰ 63 292.5 823.5
۵۳۳۲۴ U324 ۱۲۰ ۲۱۰ 74.1 ۱۲۳ ۲۰۵ 2.1 ۱۶۰ 63 ۱۶۵ ۲۲۰ 22 80 292.5 823.5
51424 ۱۲۰ ۲۵۰ ۱۰۲ ۱۲۳ ۲۴۵ 4 382.5 ۱۰۹۸
۵۱۱۲۶ ۱۳۰ ۱۷۰ 30 ۱۳۲ ۱۷۰ 1 - - - 100.8 ۳۵۱
51226 ۱۳۰ ۱۹۰ 45 ۱۳۳ ۱۸۷ 1.5 - - - 164.7 ۴۸۶
۵۳۲۲۶ ۱۳۰ ۱۹۰ 47.9 ۱۳۳ ۱۸۷ 1.5 ۱۴۰ 67 - - - 164.7 ۴۸۶
۵۳۲۲۶ U226 ۱۳۰ ۱۹۰ 47.9 ۱۳۳ ۱۸۷ 1.5 ۱۴۰ 67 ۱۶۰ ۱۹۵ 17 53 164.7 ۴۸۶
۵۱۳۲۶ ۱۳۰ ۲۲۵ 75 ۱۳۴ ۲۲۰ 2.1 - - - ۳۲۴ ۹۵۴
51128 ۱۴۰ ۱۸۰ 31 ۱۴۲ ۱۷۸ 1 - - - 100.8 ۳۶۰
51228 ۱۴۰ ۲۰۰ 46 ۱۴۳ ۱۹۷ 1.5 - - - ۱۷۱ ۵۱۳
۵۳۲۲۸ ۱۴۰ ۲۰۰ 48.6 ۱۴۳ ۱۹۷ 1.5 ۱۶۰ 87 - - - ۱۷۱ ۵۱۳
۵۳۲۲۸ U228 ۱۴۰ ۲۰۰ 48.6 ۱۴۳ ۱۹۷ 1.5 ۱۶۰ 87 ۱۷۰ ۲۱۰ 17 55 ۱۷۱ ۵۱۳
۵۱۳۲۸ ۱۴۰ ۲۴۰ 80 ۱۴۴ ۲۳۵ 2.1 - - - 364.5 ۱۱۲۵
51130 ۱۵۰ ۱۹۰ 31 ۱۵۲ ۱۸۸ 1 - - - 99 ۳۶۰
51230 ۱۵۰ ۲۱۵ 50 ۱۵۳ ۲۱۲ 1.5 - - - 212.4 661.5
53230 ۱۵۰ ۲۱۵ 53.3 ۱۵۳ ۲۱۲ 1.5 ۱۶۰ 79 - - - 212.4 661.5
53230 U230 ۱۵۰ ۲۱۵ 53.3 ۱۵۳ ۲۱۲ 1.5 ۱۶۰ 79 ۱۸۰ ۲۲۵ 20.5 60 212.4 661.5
51330 ۱۵۰ ۲۵۰ 80 ۱۵۴ ۲۴۵ 2.1 - - - 373.5 ۱۲۰۶
53330 ۱۵۰ ۲۵۰ 83.7 ۱۵۴ ۲۴۵ 2.1 ۲۰۰ 89.5 - - - 373.5 ۱۲۰۶
53330 U330 ۱۵۰ ۲۵۰ 83.7 ۱۵۴ ۲۴۵ 2.1 ۲۰۰ 89.5 ۲۰۰ 260 26 92 373.5 ۱۲۰۶
51132 ۱۶۰ ۲۰۰ 31 ۱۶۲ ۱۹۸ 1 - - - 100.8 ۳۸۷
51232 ۱۶۰ ۲۲۵ 51 ۱۶۳ ۲۲۲ 1.5 - - - ۲۱۶ 688.5
53232 ۱۶۰ ۲۲۵ 54.7 ۱۶۳ ۲۲۲ 1.5 ۱۶۰ 74 - - - ۲۱۶ 688.5
53232 U232 ۱۶۰ ۲۲۵ 54.7 ۱۶۳ ۲۲۲ 1.5 ۱۶۰ 74 ۱۹۰ ۲۳۵ 21 61 ۲۱۶ 688.5
51332 ۱۶۰ ۲۷۰ 87 ۱۶۴ ۲۶۵ 3 - - - 418.5 ۱۴۰۴
۵۱۱۳۴ ۱۷۰ ۲۱۵ 34 ۱۷۲ ۲۱۳ ۱.۱ - - - 118.8 ۴۵۰
51234 ۱۷۰ ۲۴۰ 55 ۱۷۳ ۲۳۷ 1.5 - - - 256.5 ۸۳۷
۵۳۲۳۴ ۱۷۰ ۲۴۰ 58.7 ۱۷۳ ۲۳۷ 1.5 ۱۸۰ 91 - - - 256.5 ۸۳۷
۵۳۲۳۴ U234 ۱۷۰ ۲۴۰ 58.7 ۱۷۳ ۲۳۷ 1.5 ۱۸۰ 91 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۱.۵ 65 256.5 ۸۳۷
51334 ۱۷۰ ۲۸۰ 87 ۱۷۴ ۲۷۵ 3 - - - 418.5 ۱۴۰۴
۵۱۱۳۶ ۱۸۰ ۲۲۵ 34 ۱۸۳ ۲۲۲ ۱.۱ 120.6 ۴۷۷
51236 ۱۸۰ ۲۵۰ 56 ۱۸۳ ۲۴۵ 1.5 274.5 ۹۳۶
۵۳۲۳۶ ۱۸۰ ۲۵۰ 58.2 ۱۸۳ ۲۴۵ 1.5 ۲۰۰ ۱۱۲ 274.5 ۹۳۶
۵۳۲۳۶ U236 ۱۸۰ ۲۵۰ 58.2 ۱۸۳ ۲۴۵ 1.5 ۲۰۰ ۱۱۲ ۲۱۰ 260 ۲۱.۵ 66 274.5 ۹۳۶
۵۱۳۳۶ ۱۸۰ ۳۰۰ 95 ۱۸۴ ۲۹۵ 3 ۴۶۸ ۱۶۴۷ ز
51138 ۱۹۰ ۲۴۰ 37 ۱۹۳ ۲۳۷ ۱.۱ ۱۵۳ 589.5
51238 ۱۹۰ ۲۷۰ 62 ۱۹۴ ۲۶۵ 2 301.5 ۱۰۴۴
53238 ۱۹۰ ۲۷۰ 65.7 ۱۹۵ ۲۶۵ 2 ۲۰۰ 98 301.5 ۱۰۴۴
53238 U238 ۱۹۰ ۲۷۰ 65.7 ۱۹۵ ۲۶۵ 2 ۲۰۰ 98 ۲۳۰ ۲۸۰ 23 73 301.5 ۱۰۴۴
51338 ۱۹۰ ۳۲۰ ۱۰۵ ۱۹۵ ۳۱۵ 4 ۵۴۰ ۱۹۸۰
51140 ۲۰۰ ۲۵۰ 37 ۲۰۳ ۲۴۷ ۱.۱ ۱۵۳ 589.5
51240 ۲۰۰ ۲۸۰ 62 ۲۰۴ ۲۷۵ 2 ۳۰۶ ۱۰۹۸
51340 ۲۰۰ ۳۴۰ ۱۱۰ ۲۰۵ ۳۳۵ 4 ۵۵۸ 2160
۵۱۱۴۴ ۲۲۰ ۲۷۰ 37 ۲۲۳ ۲۶۷ ۱.۱ 158.4 661.5
51244 ۲۲۰ ۳۰۰ 63 ۲۲۴ ۲۹۵ 2 319.5 ۱۲۰۶
51148 ۲۴۰ ۳۰۰ 45 ۲۴۳ ۲۹۷ 1.5 208.8 868.5
51248 ۲۴۰ ۳۴۰ 78 ۲۴۴ ۳۳۵ 2.1 418.5 ۱۶۷۴ ز
51152 260 ۳۲۰ 45 ۲۶۳ ۳۱۷ 1.5 212.4 ۹۱۸
51252 260 ۳۶۰ 79 ۲۶۴ ۳۵۵ 2.1 ۴۴۱ ۱۸۳۶ ز
۵۱۱۵۶ ۲۸۰ ۳۵۰ 53 ۲۸۳ ۳۴۷ 1.5 283.5 ۱۲۰۶
۵۱۲۵۶ ۲۸۰ ۳۸۰ 80 ۲۸۴ ۳۷۵ 2.1 ۴۴۱ ۱۹۴۴ ز
51160 ۳۰۰ ۳۸۰ 62 ۳۰۴ ۳۷۶ 2 328.5 ۱۴۴۰
51260 ۳۰۰ 420 95 ۳۰۴ 415 3 526.5 2430
۵۱۱۶۴ ۳۲۰ ۴۰۰ 63 ۳۲۴ ۳۹۶ 2 337.5 ۱۵۳۰
۵۱۲۶۴ ۳۲۰ ۴۴۰ 95 ۳۲۵ ۴۳۵ 3 ۵۴۰ 2520
51168 ۳۴۰ 420 64 ۳۴۴ ۴۱۶ 2 ۳۴۲ ۱۶۲۰
51268 ۳۴۰ ۴۶۰ 96 ۳۴۵ ۴۵۵ 3 ۵۵۸ 2745
51172 ۳۶۰ ۴۴۰ 65 ۳۶۴ ۴۳۶ 2 364.5 ۱۸۰۰
51272 ۳۶۰ ۵۰۰ ۱۱۰ ۳۶۵ ۴۹۵ 4 ۶۴۸ ۳۲۸۵
۵۱۱۷۶ ۳۸۰ ۴۶۰ 65 ۳۸۴ ۴۵۶ 2 - - - ۳۸۷ 2016
51180 - ۴۰۰ ۴۸۰ 65 ۴۰۴ ۴۷۶ 2 - - - ۳۹۶ 2088
51184 - 420 ۵۰۰ 65 ۴۲۴ ۴۹۵ 2 - - - - ۳۹۶ ۲۲۰۵
51192 - ۴۶۰ ۵۶۰ 80 ۴۶۴ ۵۵۵ 2.1 - - - - ۴۷۷ 2790
511/500 - ۵۰۰ ۶۰۰ 80 ۵۰۵ ۵۹۵ 2.1 - - - - - ۴۹۵ 3015
۵۱۱/۵۳۰ - ۵۳۰ ۶۴۰ 85 ۵۳۵ ۶۳۵ 3 - - - - - ۵۵۸ ۳۵۱۰
511/560 - ۵۶۰ ۶۷۰ 85 ۵۶۵ ۶۶۵ 3 - - - - - ۵۶۷ ۳۷۳۵
12بل >>> پاڼه 1/2