پاڼه_بینر

محصولات

پرته له ګیر څخه کراس شوی رولر سلیوینګ بیرینګ
بیرینګ نمبر ابعاد (mm) وزن (کیلوګرامه)
d d1 D D1 C H B NM N1-M1 G
110.10.0179.B ۱۲۵ 144.5 ۲۳۴ ۲۱۴ 25 25 25 6-M14 5-M14 6
110.08.0181.A ۱۲۵ ۱۴۵ ۲۳۷ ۲۱۴ 30 35 30 12-M10 12-Φ 11 7
110.10.0213.A ۱۶۰ ۱۷۶ ۲۶۶ ۲۵۰ 27.5 30 24 12-Φ 9 12-Φ 11 6.5
110.10.0252.A ۲۰۰ ۲۱۶ ۳۰۴ ۲۸۸ 27 30 24 8-M8 6-Φ 8.5 7.5
110.10.0252.B ۲۰۰ ۲۱۶ ۳۰۸ ۲۸۸ 27 30 24 8-M10 12-Φ 8.5 75
110.12.0179 .ا 124.5 144.5 ۲۳۴ ۲۱۴ 30 35 30 12-Φ 11 12-Φ 11 2-M6*1 7
110.12.0222.A/C ۱۴۰ ۱۷۰ ۳۰۰ ۲۷۰ 30 36 30 12-M16 12-Φ 18 2-M8*1 12
110.12.0222.A1 ۱۴۰ ۱۷۰ ۳۰۰ ۲۷۰ 30 36 30 12-M16 12-Φ 18 2-M6*1 12
08-0340-04 ۲۴۰ ۲۸۰ ۴۴۰ ۴۰۰ 53 60 53 18-Φ 22 (18-1) -Φ 22 4-M10*1 38
JU 400.12 ۳۱۸ ۳۵۲ ۴۸۲ ۴۴۸ 50 60 50 12-Φ 15/M14 12-Φ 15/M14 2-M10*1 42
JU 450.12 ۳۶۸ 402 ۵۳۲ ۴۹۸ 50 60 50 12-Φ 15/M14 12-Φ 15/M14 2-M10*1 47
110.25.500 ۳۹۸ ۴۳۴ ۶۰۲ ۵۶۶ 65 75 65 20-Φ18/M16 20-Φ 18/M16 4-M10*1 80
JU 500.12 ۴۱۸ ۴۵۲ ۵۸۲ ۵۴۸ 50 60 50 14-Φ 15/M 14 14-Φ 15/M 14 4-M10*1 53
110.25.560 ۴۵۸ ۴۹۴ ۶۶۲ ۶۲۶ 65 75 65 20-Φ 18/M16 20-Φ 18/M16 4-M10*1 90
JU 560.12 ۴۷۸ ۵۱۲ ۶۴۲ ۶۰۸ 50 60 50 14-Φ 15/M 14 14-Φ 15/M14 4-M10*1 58
JU 560.14 ۴۶۴ ۵۰۲ ۶۵۶ ۶۱۸ 60 70 60 14-Φ 17/M16 14-Φ 17/M16 4-M10*1 72
110.25.630 ۵۲۸ ۵۶۴ ۷۳۲ ۶۹۶ 65 75 65 24-Φ 18/M16 24-Φ18/M16 4-M10*1 100
JU 630 14 ۵۳۴ ۵۷۲ ۷۲۶ ۶۸۸ 60 70 60 16-Φ 17/M16 16-Φ 17/M16 4-M10*1 80
110.25.710 ۶۰۸ 644 ۸۱۲ ۷۷۶ 65 75 65 24-Φ 18/M16 24-Φ 18/M16 4-M10*1 ۱۱۰
JU 710.14 ۶۱۴ ۶۵۲ ۸۰۶ ۷۶۸ 60 70 60 18-Φ 17/M16 18-Φ 17/M16 4-M10*1 91
110.28.800 ۶۷۸ ۷۲۲ ۹۲۲ ۸۷۸ 72 82 72 30-Φ 22/M20 30-Φ 22/M20 6-M10*1 ۱۷۰
JU 800 14 ۷۰۴ ۷۴۲ ۸۹۶ ۸۵۸ 60 70 60 20-Φ 17/M16 20-Φ 17/M16 4-M10*1 ۱۰۲
JU 800 18 ۶۹۲ ۷۳۶ ۹۰۸ ۸۶۴ 68 78 68 18-Φ 22/M20 18-Φ 22/M20 4-M10*1 ۱۳۰
110.28.900 ۷۷۸ ۸۲۲ ۱۰۲۲ ۹۷۸ 72 82 72 30-Φ 22/M20 30-Φ 22/M20 6-M10*1 ۱۹۰
JU 900.18 ۷۹۲ ۸۳۶ 1008 ۹۶۴ 68 78 68 20-Φ 22/M20 20-Φ 22/M20 6-M10*1 ۱۴۶
110.28.1000 ۸۷۸ ۹۲۲ ۱۱۲۲ ۱۰۷۸ 72 82 72 36-Φ 22/M20 36-Φ 22/M20 6-M10*1 ۲۱۰
JU 1000.18 ۸۹۲ ۹۳۶ ۱۱۰۸ ۱۰۶۴ 68 78 68 24-Φ 22/M20 24-Φ 22/M20 6-M10*1 ۱۶۲
JU 1000.22 ۸۷۶ ۹۲۶ ۱۱۲۴ ۱۰۷۴ 80 90 80 24-Φ 24/M22 24-Φ 24/M22 6-M10*1 ۲۱۲
110.28.1120 ۹۹۸ ۱۰۴۲ ۱۲۴۲ ل ۱۱۹۸ 72 82 72 36-Φ 22/M20 36-Φ 22/M20 6-M10*1 ۲۳۰
JU 1120.22 ۹۹۶ ۱۰۴۶ ۱۲۴۴ ل ۱۱۹۴ ل 80 90 80 28-Φ 24/M22 28Φ 24/M22 6-M10*1 ۲۳۷
110.32.1250 ۱۱۱۰ ۱۱۶۳ ۱۳۹۰ ل ۱۳۳۷ ل 81 91 81 40-Φ 26/M24 40-Φ 26/M24 5-M10*1 ۳۵۰
JU 1250.22 ۱۱۲۶ ۱۱۷۶ ۱۳۷۴ ل ۱۳۲۴ ل 80 90 80 32-Φ 24/M22 32-Φ 24/M22 6-M10*1 ۲۶۴
123456>> پاڼه 1/9